Регионалната политика на ЕС pro


Общa рeгионaлнa политикa нa EС. Формирaнeто нa обособeни рaйони e рeзултaт от рaзличнитe природни условия в отдeлни чaсти нa континeнтa. Тe сe отличaвaт също със спeцификa нa рaзвитиeто и културнитe трaдиции...
 

Институции на Европейския съюз – същност, задачи и перспективи за развитие pro

18 юли 2017
·
13
·
1,839
·
3
·
6
·
8.00 лв.

Европейският съюз се създава след края на Втората световна война. Като първите му стъпки са били по-скоро свързани с икономическото сътрудничество. По-късно от икономически, Съюзът се превръща в политически...
 

България и Европейският съюз pro


Идеята за създаване на обединена Европа произхожда от кървавите световни войни на територията на стария континент. Първите следи на международно икономическо и политическо обединение с цел запазване на мира са от 50-те години на миналия век между...
 

Европейско право pro


В последните години понятието ЕС трайно навлезе в съзнанието и речника на българина. За съжаление обаче, липсва ясна представа за съюза, каква е неговата структура и същност...
 

Основни структури на Европеизма pro


Един от ключовите компоненти на европеизма, споделян както от европейската левица, така и от политически коректната десница (макар и това да важи в по-малка степен за англосаксонското, отколкото за „континенталното", т.е. френско-германското европейско..
 

Същност и причини за западноевропейската интеграция pro


Във всяка страна винаги се е наблюдавал стремежът към национална идентичност, но от друга страна се наблюдава задълбочаване на взаимозависимост на политическо, икономическо и културно ниво между нациите...
 

Социална политика на ЕС pro


Терминът "европейско социално пространство" се появява за първи път в редата на 80-те години на миналия век. За разлика от националната социална политика на отделните държави, този термин пренебрегва тези граници и придобива наднационален мащаб...
 

Перспективите за безвизов режим между Европейския съюз и неговите източни съседи в рамките на европейската политика на съседство (Еuropean neighbourhood policy) pro


Европейската политика на съседство датира от 2004 година, като основната й цел е да предотвратява разделението между Европейския съюз (ЕС) и граничещите с него държави (общо 16, към които се прилага)...
 

Незаконна имиграция в Европейския съюз pro


Oбeкт нa изслeдвaнeтo сa oтнoшeниятa нa държaвитe - члeнки нa EС, институциитe и oргaнитe нa Съюзa във връзкa с прaвнoтo рeгулирaнe нa пoлитикaтa нa EС oтнoснo нeлeгaлнaтa мигрaция и връщaнeтo нa грaждaни нa трeти стрaни....
 

България и Европейският съюз pro


европейския съюз представлява обединени в политически и икономически аспект държави, които имат по – близки взаимоотношения помежду си. в началото на 21- век европейският съюз драстично се увеличава, с нарастване броя на държавите – членки.